NEWS 24|7 -Nέα με άποψη, για την Ελλάδα και τον Kόσμο. Blogs, Videos, Πρωτοσέλιδα

Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ & ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Κ.Ε.Α.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ.(Κ.Ε.Α.)ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ.
Επειδή διαβάζοντας το φ.ε.κ. για το κοινωνικό εισόδημα,διαπίστωσα,σε πρώτη φάση ότι υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,που είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το 2013-2014 Ποιες ειναι λοιπον οι αλλαγές,παραθέτω ορισμένα από τα αποσπάσματα του φ.ε.κ. και οπού έχω κάνει bOld(έντονο μαύρο) αναφέρω τους ειδικούς ορους η αλλαγές . Και οπου μπορώ κάνω επεξήγηση. Εισοδηματικα,περιουσιακα κριτηρια. Άρθρο 4 Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περι- ουσιακά και κριτήρια διαμονής: 1. Εισοδηματικά κριτήρια Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπο- λογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμ- μα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του εξαμη- νιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις: Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εγγυημένο. Ποσό Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700€ Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000€ Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το αντίστοιχο εγγυημένο ποσό, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της πα- ρούσης. άρθρο 2 - Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100 € ανά μήνα. - Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξη- ση του εγγυημένου ποσού κατά 50 € ανά μήνα. - Στη μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή σε εκείνη στην οποία ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγ- μένος) ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων, για τις ανάγκες υπολο- γισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας. Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό εισόδημα από κάθε 2. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιου- σίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυ- ξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ. β. Κινητή περιουσία: 1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκι- νήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτε- ρικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξα- πλάσιο του ύψους του εξαμηνιαίου εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων έχουν στην ιδιοκτησία τους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα, δεξα- μενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυ- χής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών. 3. Κριτήρια διαμονής Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα στους τριάντα Δή- μους του άρθρου 3 της παρούσης. Ειδικοι οροι. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των δικαιούχων του Κ.Ε.Α . Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού: α) Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος. β) Δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκε- κριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου. γ) Συναινούν στη χρήση της βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., καθώς και στο σύνολο των διασταυρώσεων που πραγματοποιεί η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., για την επιβεβαίωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού, συμπερι- λαμβανομένων των φιλοξενούμενων. δ) Συναινούν στη χρησιμοποίηση των στοιχείων τους, αποκλειστικά και μόνο, για το σκοπό της αξιολόγησης του προγράμματος. ε) Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από αρμόδιους υπαλλήλους των Δήμων για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. στ) Οι κηδεμόνες των ανήλικων μελών του νοικοκυ- ριού υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την φοίτηση αυτών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τεύχος Β’ 2089/07.07.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22803 ζ) Οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση υποχρεούνται να εγγραφούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών. Ειδικά οι δικαιούχοι: α) Ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των πε- ριουσιακών στοιχείων, της σύνθεσης του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους και υποβάλλουν νέα αίτηση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Συγκεκριμένα, υπο- χρεούνται να ενημερώνουν για οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής. β) Επισκέπτονται μια φορά το μήνα, σε προκαθορισμέ- νη ημερομηνία, τα Κέντρα Κοινότητας που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους. γ) Εφόσον δύνανται να εργαστούν και είναι εγγεγραμ- μένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., υποχρεούνται: - να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμ- φωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., - να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμέ- νη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπη- ρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρε- σιών εξατομικευμένης προσέγγισης, - να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επι- χειρηματικότητας. Όσοι μπορούν να εργαστούν,εφόσον κληθούν από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρέπει να αποδέχονται την πρόσκληση. δ) Εφόσον εργάζονται οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους. Άρθρο 9 Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α. αναστέλλεται: Σε ποιους λογους θα διακοπτεται η ενταξη στο Κ.Ε.Α. 1. Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτηση τους στην υπο- χρεωτική εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακαταβάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο ξεκίνησε η φοίτηση. Αν δηλαδη οι γονεις δεν μεριμνουν ωστε τα παιδια τους να πηγαινουν σχολειο θα δινεται η δυνατοτητα στον φορεα(υπουργειο,δημος,)να διακοπτονται η να αναστελονται οι παροχες. 2. Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή επανακατα- βάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. Αν ο δικαιουχος η δικαιουχοι δεν εχουν ολοκληρωσει την υποχρεωτικη εκπαιδευση,η δεν πανε σε σχολειο δευτερης ευκαιριας,θα δινεται η δυνατοτητα στον φορεα (υπουργειο,δημος,)να διακοπτονται η να αναστελονται οι παροχες. Σε αυτη την περιπτωση οπως αναφερεται πιο πανω,η παροχή επανακατα- βάλλεται από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγγραφή. 3. Σε περίπτωση που δικαιούχος, ο οποίος δύναται να εργαστεί, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περιπτώ- σεων β), γ) και δ), του άρθρου 7 της παρούσης που αφο- ρούν ειδικά τους δικαιούχους. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο ενός έτους Οποιος δηλαδή μπορεί να εργαστεί και του προταθεί εργασία κι αρνηθεί έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης μετά την πάροδο ενός έτους Όποιος έχει αναπηρία αλλα η γνωμάτευση του δεν γράφει ανίκανος προς εργασία,μπορεί να υποβάλει ο ίδιος υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δύναται να εργαστεί μαζί με την γνωμάτευση των Κ.Ε.Π.Α. - ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της Επι- τροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί «ανίκανα για εργασία». Σε περίπτωση που άτομο με αναπηρία δεν διαθέτει την ανωτέρω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι είναι ανίκανο για εργασία, προσκομίζει σχετική υπεύθυ- νη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας Η σχετική πράξη αναστολής, η οποία περιλαμβά- νει τους λόγους αναστολής της καταβολής του Κ.Ε.Α., αποστέλλεται στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυ- δρομείου (ή ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, να μεταβεί στο Δήμο για να παραλάβει τη σχετική πράξη) και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί- ρισης και Υπηρεσιών, του Υπουργείου Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η ως άνω πράξη φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας. Έχω βάλει τα πιο βασικά,στο μέλλον ίσως,ανάλογα με το τι θα προκύψει,να υπάρξει εκ νέου ενημέρωση. Τελος βάζω τους Δήμους στους οποιους θα ξεκινήσει η πρώτη φάση. Το πρόγραμμα στην πρώτη του φάση εφαρμόζεται στους κάτωθι τριάντα (30) Δήμους από την 14η Ιουλί- ου 2016, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως την 30η Νοεμβρίου 2016: Περιφέρεια Δήμοι 1. Αττική Νέα Ιωνία 2. Αττική Ασπρόπυργος 3. Αττική Ελευσίνα 4. Αττική Φυλή 5. Αττική Άγιοι Ανάργυροι - Καματερό 6. Αττική Αιγάλεω 7. Αττική Κερατσίνι - Δραπετσώνα 8. Αττική Νίκαια - Άγιος Ιωάννης Ρέντη 9. Αττική Πέραμα 10. Στερεά Ελλάδα Λαμία 11. Κεντρική Μακεδονία Βέροια 12. Κεντρική Μακεδονία Παύλος Μελάς 13. Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς 14. Κεντρική Μακεδονία Κατερίνη 15. Κρήτη Ρέθυμνο 16. Κρήτη Γόρτυνα 17. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Ορεστιάδα 18. Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Καβάλα 19. Ήπειρος Άρτα 20. Ιόνια Νησιά Ζάκυνθος 21. Βόρειο Αιγαίο Λέσβος 22. Πελοπόννησος Καλαμάτα 23. Πελοπόννησος Σικυώνα 24. Νότιο Αιγαίο Κάλυμνος 25. Νότιο Αιγαίο Λέρος 26. Θεσσαλία Τρίκαλα 27. Θεσσαλία Ελασσόνα 28. Δυτική Ελλάδα Πύργος 29. Δυτική Ελλάδα Αιγιαλεία 30. Δυτική Μακεδονία Καστοριά

1 σχόλιο: